Ochrona środowiska

sadzonka

Nasza firma dba o środowisko na każdym etapie produkcji i magazynowania.

Podczas wytwarzania naszych wyrobów nie występują żadne produkty uboczne, to znaczy, że nie wprowadzamy do środowiska ścieków poprodukcyjnych, zawierających szkodliwe substancje chemiczne. Całość surowców znajduje się w końcowym wyrobie. Przestrzegamy przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska. Segregujemy odpady i przekazujemy je uprawnionym firmom do odzysku, recyklingu lub utylizacji. Dążymy do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz zmniejszenia zużycia wody i energii. Stosując się do procedur odpowiedzialności społecznej i ekologicznej w wielu obszarach na liniach produkcyjnych, wykorzystujemy odnawialne źródła energii. Metodyka wytwórcza redukująca ilość produkcji odpadów oraz stosowanie surowców opakowaniowych z recyklingu dodatkowo podkreśla proekologiczny kierunek rozwoju naszej firmy. Współpracujemy z Organizacją Odzysku, która realizuje w naszym imieniu ustawowe obowiązki recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych.